A szeretet himnuszai

Gyertya Gyertya Gyertya Gyertya

A Föld kozmikus ritmusában újra és újra elérkezünk Karácsony misztériumához. Az emberiség hármas ünnepköre – a Szentháromság hazahívó szózata – a mélyre bukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi ébresztésére és visszavezérlésére a mennyei szférákba, az elhagyott atyai hajlékba. Adja az Úr, hogy át tudjuk élni Karácsony misztériumát, hogy az örök szeretet megszülethessék bennünk, életünk világító fáklyája legyen. Hiszen ez mindnyájunk legjobban felfogott érdeke, mert a krisztusi elvek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik örök életünk, örök életem iránya. Hogy örök szellemi életem felfelé vagy lefelé veszi-e irányát.
Az irány döbbenetesen fontos. Mert álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye a világegyetemben kiteljesül. Ha azonban a szeretet elvével ellentétbe kerül, szellemi homályba kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. Önmagam döntök sorsom, örök életem irányvonala fölött azzal, hogy engedem-e magamban megszületni a krisztusi elvet – a szeretet elvét – a cselekvő szeretet elvét.
Földi életem célját tévesztette, ha nem tud bennem megszületni Krisztus. Ez Karácsony örökjelentősége. Szent Ágoston nyomán elmondhatjuk Karácsony legmélyebb misztériumát:
Mily hatalmas vagy – szeretet! Te hoztad le Istent az égből. Az isteni szeretet emberré lett, hogy a mélyre bukott szellem, az ember, istenné legyen.

János evangéliumában Krisztus szavai így szólnak:
Istenek vagytok!
(Ján. 10,34)
És az írás fel nem bomolhatik. (János 10,35) – mondja Krisztus.
Hogy a szellem éjszakájából újra istenivé válhassunk: ez Karácsony örök misztériuma.

Részlet: Makk István: “Az örök fejlődés kozmikus útja” művének I. kötetéből

1. Pál Apostol I.Korintusi levele:

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora a hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem – semmi sem vagyok.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ.
A szeretet türelmes, nem féltékeny, nem cselekszik rosszat.
A szeretet nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat.
A szeretet együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elvisel.
A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, a szeretet soha meg nem szűnik.
Most tükör által homályban látunk, akkor majd színről-színre.

(Ap.Csel. 13,1-9)

2. Kempis Tamás szeretethimnuszát “Krisztus követése” című munkájából:

Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, mely egyedül könnyít minden terhet, és egyaránt elvisel minden egyenetlent. A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tartóztatható. Mindent elhagy, hogy mindent elnyerjen. A szeretet nem ismer határt, hanem minden módfelett buzgón lángol. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná.
A szeretet lehetetlenséget nem ismer, mert azt állítja, hogy mindenhez van ereje.
A szeretet vigyáz. Szunnyadván nem alszik, elfáradván meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, félvén nem retteg, hanem mint a sebes láng és égő fáklya felverődik és bátran átmegy mindenen.

3. Assisi Szent Ferenc imája:

Uram, tégy engem békéd eszközévé!
Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem.
Ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem.
Ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem.
Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem.
Ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem.
Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem.
Ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömet vigyem.
Ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem.
Uram, tégy engem békéd eszközévé!

szeretet

A szeretet hatalma

Vélemény, hozzászólás?