Ajánlott irodalom vezetői számvitelhez

Évek óta készíttetek hallgatóimmal recenziókat bemutató formában az ajánlott irodalomhoz. Közzéteszem ezeket, mivel tanulságos, hogy ki, mit emel ki, mit tart fontosnak, hogyan próbálja alkalmazni a képi megjelenítés lehetőségeit. Természetesen ezek bemutatóanyagok nem egyenfajsúlyuak. Ahol több megoldás is született, a sorolás egyben a saját szubjektív rangsorom is.

1.Robert S. Kaplan -; Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan -; haladó vezetői számvitel -; PANEM 2003.

Fülszöveg a könyvhöz: Könyvünk tárgya a vezetői üzleti gazdaságtan. Szemléletmódja azon a funkción alapul, hogy a vezetői számviteli információknak közvetlenül a menedzsmentet kell szolgálnia, háttérbe szorítva a más szempontokból elkerülhetetlen (például külső legitimációs, pénzügyi számviteli) feladatokat.
A döntéshozó vezető sokszor szembesül a következő kérdésekkel: Elegendő és megfelelően szelektált információval rendelkezik-e a döntéshez a konkrét szituációban? Ugyanaz az információ szükséges a rövid távú és a több éves kihatású termék-bevezetési döntéshez? Ismerjük-e a költségeinket? Mit kezdjünk az egyre növekvő általános költségekkel, hogyan rendelhetjük ezeket a költségokozókhoz, elhagyva a nem megalapozott pótlékoló kalkulációt. Egyre fontosabb kérdés a vezető számára továbbá, hogy a tulajdonosi érték növelése érdekében milyen döntési kritériumokat kell használni a különböző szinteken?
A vezetői számvitel tartalmában tehát az üzleti döntések megalapozását szolgálja. Módszereket ad a költségszerkezet elemzésére, foglalkozik a rövid távú tervezés, az erőforrás-allokáció és a kapacitásköltség kezelésének problémáival. Részletesen tárgyalja a szolgáltatóegységek teljesítménymérését és költségeiknek üzemekhez, tevékenységekhez rendelését.
A szerzők bevezetik az olvasót a tevékenység alapú költségszámítás rejtelmeibe, bemutatják annak bevezetésével nyerhető előnyöket és hasznokat. Külön fejezetek tárgyalják az árazást, ezen belül is a termékmixek kezelésének a kérdéseit, a költségközpontok és a transzferárak kialakításának lehetséges megoldásait. Hatékonyan oldják meg a pénzügyi teljesítményméréssel foglalkozó fejezetekben az implicit tőkelekötés költségeinek számbevételét és döntési kritériumokba történő beépítését. A könyv külön fejezetben foglalkozik az ösztönző rendszerek kialakításával, segítséget nyújtva a vállalati értéknövelésre irányuló érdekeltség megteremtéséhez.
A vezetői üzleti gazdaságtan túllép a múltbéli adatok rögzítésén, társszerepet kap a működési és stratégiai döntések meghozatalában, a szervezeti teljesítmény értékelésében, az ösztönzésben. Ezáltal lesz maga is erőforrás.

E könyv és további külföldi szakirodalmka feldolgozásával készítette el Dr. Kárpáti Tibor, a Debreceni Egyetem oktatója értékes bemutatóanyagait, amelyek önáló hozzáadott értékkel is bírnak:

A közvetett költségek felosztása és az Activity-based Management I.
A közvetett költségek felosztása és az Activity-based Management II.
Decentralizáció – felelősségi központok
Economic Value Added

2.Robert S. Kaplan -; David P. Norton: Balanced Scorecard -; Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer, Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát -; KJK, 1998)

Fülszöveg a könyvhöz: A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1998-ban megjelentette a világsikert aratott könyv magyar változatát. A mű eredetije 1996-ban jelent meg a President and Fellows of Harvard College kiadásában, és világszerte igen gyorsan népszerűvé vált, átformálva a menedzserek és a menedzsmenttudomány művelőinek gondolkodását .Olyan eszközt és szemléletet adott,amely elősegítette a stratégiai gondolkodás érvényre juttatását a vállalati gyakorlatban.
Robert Kaplan,a Harvard Business School professzora hosszabb ideje folytat kiemelkedő tevékenységet a teljesítmények értékelése,a menedzsment számvitel területén. David Norton, a Nolan Norton elnöke volt a vezetője annak a kutatási projektnek, amely a hagyományos pénzügyi mutatókra épülő teljesítményértékelési módszert meghaladó, új, komplexebb eljárás kifejlesztésére törekedett. A közösen végzett, több vállalatra kiterjedő elemző kutatás, és az azt követő továbbfejlesztés vezetett a könyv megírásához. A mű olyan módszert mutat be, amely a szervezet különböző területeinek és tevékenységeinek kapcsolatát rendszerszemléltetően vizsgálja, összehangolja a hosszú és rövidtávú szemléletet, a stratégia valóra váltásának
kulcstényezőire irányítja a figyelmet, érthetővé teszi minden szervezeti egység számára, hogyan járulhat hozzá a vállalat sikereihez, növelve annak versenyképességét. A BSC (Balanced Scorecard) működtetése lehetővé teszi a folyamatos szervezeti tanulást, így segítve a folyamatos fejlődést. Mindezt kettős célfüggvény szellemében igyekszik megvalósítani:figyelve egyfelől a tulajdonosok,másfelől az alkalmazottak céljainak megvalósulására.
A könyv bevezető fejezeteiben a teljesítményértékelés jelentőségével foglakozva felsorakoztatja azokat a szervezeti működést befolyásoló tényezőket, amelyek korunk információs társadalmában egy korszerű, méréseken, információkon alapuló komplex irányítási eszköz szükségességét igazolják. Majd más mutatószám-rendszerekkel szembeállítva érvel a BSC mellett. A BSC céljait a vállalat stratégiájából kell levezetni: a múlt teljesítményét tükröző pénzügyi mutatók kiegészülnek olyan mutatókkal, amelyek a jövőbeli teljesítményekre ható elemekről nyújtanak információt. Segítségével a menedzserek megérthetik, hogy az általuk menedzselt egységek miképpen termelnek értéket a jelenben és a jövőben, és hogy milyen fejlesztésekre van szükség a jövőbeni versenyképesség, a teljesítmény javítása érdekében.
A szervezeti teljesítményt a BSC négy nézőpontból vizsgálja: a pénzügy (Mit várnak tőlünk a tulajdonosok?), a vevők (Mit várnak tőlünk a vevők?), a működés folyamatai (Milyen folyamatokban kell kiemelkedőt nyújtanunk?) és a tanulás (Hogyan őrizhetjük meg fejlődési képességünket?) szemszögéből. A könyv első része a négy nézőpont céljainak és mutatószámainak kialakításával foglalkozik részletesen. Ennek során számos vállalati példát mutat be,ezzel nemcsak szemléletessé teszi a BSC alkalmazását egy-egy üzleti egységre vonatkozóan, de „testközelbe hozza” az eljárást. A 8.fejezetben kiterjesztik a BSC koncepcióját olyan vállalatokra, amelyek több üzleti egységből állnak. Külön érdekessége a fejezetnek, hogy tárgyalja a nonprofit szférára történő kiterjesztés lehetőségét is.
A könyv második részében, a 9.-12.fejezetekben a BSC stratégiai menedzsmentben játszott szerepéről kapunk átfogó képet. Amint a vállalat kialakította az első BSC-t, felmerül a probléma,hogyan építsék be azt a stratégiai menedzsment folyamatába, azaz hogyan hidalják át a szakadékot a stratégia megfogalmazása és végrehajtása között. Ebben a részben a szerzők bemutatják, hogyan győzhetők le a tipikus akadályok: a jövőképet nem tudják mindenki számára érthető és végrehajtható akciókra lefordítani; nincs összhang a szervezeti és az egyéni célok között; a stratégia végrehajtására irányuló akcióprogramok, az erőforrás-elosztással kapcsolatos döntések és a stratégiai prioritások között nincs kapcsolat; és végül nincs visszacsatolás a stratégia megvalósításáról ,csak az operatív teljesítményekről. Az utolsó, 12. fejezet két vállalat kétéves időszak alatti fejlődését mutatja be annak buktatóival és eredményeivel .Ebben a fejezetben az érdeklődő olvasó javaslatokat talál a BSC bevezetésével kapcsolatos szervezési tennivalókról is.
Elolvasva a könyvet, remélem osztani fogják azt a nézetemet, hogy a BSC lényegesen több mint egy új módszer, sokkal inkább egy menedzsment filozófia megtestesítője, hiszen rendkívül komplex módon vizsgálja a vállalati teljesítmény alakulását befolyásoló tényezőket, mindig a lényegre fókuszál,és a jövőbeli fejlődést tartja szem előtt.
A BSC koncepciója számos kutatót és szakírót is megihletett, jelentős számú követő,alkalmazó és továbbfejlesztő kutatás indult az első publikációk óta. A BSC európai alkalmazásának az amerikaitól eltérő, európai sajátosságairól olvashatnak Horváth P. és Kaufmann L. tollából, „Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer –a stratégiák valóra váltásának egyik eszköze ” címmel, előző számunkban (47.-55.o.). Maguk a szerzők is továbbfejlesztendőnek, „köztes anyagnak ” tekintik a most bemutatott könyvet. Ennek ellenére sok hazai vállalati menedzser számára már a mai formájában is jelentős segítséget nyújthat a vállalati stratégia megvalósítási folyamatában. A könyv igen olvasmányos,a bemutatott BSC-k és esettanulmányok könnyen érthetőek,tanulságosak a gyakorló menedzserek számára,és jól használhatók képzési célból is.

Zoltán Tamás könyvbemutatója zip formátumban
Péterffy Réka könyvbemutatója
Péter Ágnes könyvbemutatója
Németh Gergely könyvbemutatója
Molontay Patrik könyvbemutatója1 2 3
Csanádi GÁbor könyvbemutatója

3.Robert S. Kaplan -; David P. Norton: Stratégiaközpontú szervezet -; PANEM 2002.

Fülszöveg a könyvhöz: A stratégia még soha nem volt olyan fontos, mint napjaink új üzleti környezetében. A kutatások és a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a legtöbb vállalat nem tudja sikeresen megvalósítani stratégiáját, mégpedig többnyire azért nem, mert felülről lefelé irányuló, pénzügyi szempontú és taktikai vezetési folyamatokat alkalmaz, amelyeket még a múltbeli szervezetek számára terveztek. Kaplan és Norton, a Balanced Scorecard, e forradalmian új teljesítménymenedzsment-eszköz alkotói, most egy merőben újszerű megközelítést mutatnak be, amely a stratégia megvalósítását minden vállalati dolgozó mindennapi feladatát képező, folyamatos tevékenységgé alakítja át. Kétszáz, a Balanced Scorecardot már bevezetett vállalatnál tíz év alatt szerzett tanulási és kutatási eredményeiket ismertetik. Több mint húsz esettanulmányban szemléltetik – többek között a Mobil, a CIGNA, a Nova Scotia Power, az AT&T Canada példáján -, hogyan fejlesztették ezek a vállalatok egyre magasabb szintre a Balanced Scorecardot, arra használva a kiegyensúlyozott mutatószámrendszert, hogy olyan új teljesítménymenedzsment-keretet alkossanak meg, amely a stratégiát helyezi a legfontosabb vezetési folyamatok és rendszerek középpontjába. Kaplan és Norton öt elvet fogalmaz meg a stratégiaközpontú szervezet létrehozására: 1. Fordítsuk le a stratégiát az operatív működés nyelvére. 2. Alakítsuk a szervezetet a stratégiához. 3. Tegyük a stratégiát mindenki mindennapi feladatává. 4. Alakítsuk folyamatos tevékenységgé a stratégiaalkotást. 5. A változást a felső vezetők kezdeményezzék. Az alkotók részletesen beszámolnak arról, hogy a különböző területeken (magánszféra, közszféra, nonprofit szféra) működő szervezetek hogyan alkalmazták ezeket az elveket, és értek el átütő és fenntartható javulást teljesítményükben. Napjaink legforradalmibb üzleti ötletére építve a mai vezetők úgy képesek formálni vállalatukat, hogy azok választ tudjanak adni a kihívásokra, és eredményesen működjenek az új üzleti környezetben.

Nagy Krisztina könyvbemutatója
Fehér Tilla könyvbemutatója
Schneider Csilla könyvbemutatója
Csató Csilla könyvbemutatója
Túri Attila könyvbemutatója
Veréb Ildikó könyvbemutatója

4.Robert S. Kaplan -; David P. Norton: Stratégiai térképek -; Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?-; PANEM 2005.

Fülszöveg a könyvhöz: Kaplan és Norton az általuk kifejlesztett új eszköz, a stratégiai térképek világába vezeti be az olvasót.

Az első rész bevezetőt nyújt a stratégiai térképek világába. Megmagyarázza a stratégiai térkép sablont és leírja kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Balance Scorecard, BSC) a négy nézőpontja céljainak kiválasztását. A második rész a négy belső nézőpont folyamataihoz tartozó célok és mércék mélyébe hatolnak. A harmadik rész a tanulási és fejlődési perspektíva belső stratégiai folyamatokkal való összehangolásáról szól, és itt tekintjük át az immateriális javak értékteremtő funkcióját is. A negyedik rész a második és harmadik rész alapozó anyagait használja fel stratégiai térképek megalkotásához négy általános megkülönböztető stratégia esetére. Az egyes fejezeték végén, valamint az ötödik részben rövid szemelvényeket olvashatunk a szerzők vállalati tapasztalatainak anyagából. Az esettanulmányok tartalmazzák a szervezet környezetét és stratégiáját, stratégiai térképét és néhány, a stratégiai térkép által elért eredményét. Az alkalmazó szervezetek sorába tartoznak gyártó- és szolgáltatóvállalatok, nagy nyereségérdekelt és kis non-profit szervezetek, valamint számos közhivatal az iskolai körzetektől a védelmi minisztériumig terjedő skálán.

A könyv betekintést nyújt a szakemberek számára (akár a stratégiai tervezés, a minőség, az emberi erőforrás, az információtechnológia vagy a pénzügyek területéről), hogyan képezzék le átfogó, integrált, vizualizált módon stratégiájukat, ami a stratégiaközpontú szervezetté válás első lépcsője.

Bíró Zsófia könyvbemutatója
Bozsoki Lilla könyvbemutatója
Majoros Marianna könyvbemutatója

5.Becker P.:-; Turner A.:-; Varsányi J.: -; Virág M.: Érték-alapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény Értékvezérelt menedzsmentje Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005

Fülszöveg a könyvhöz: Ez a könyv több szempontból is rendhagyó újdonságnak számít a vállalati teljesítmények értékelésével foglalkozó szakirodalomban. Röviden összefoglalja a vállalati teljesítménymérés célját, elméleti és módszertani hagyományait, majd gyökeresen új szemléleti alapon vezeti át az olvasót, a tulajdonosi értékképzést és értéknövelést célzó gondolkodás, számítási elvek, modellek és gyakorlati alkalmazás területére. A szerzők a téma rangos nemzetközi szakirodalmának feldolgozásával, majd a hazai gyakorlati alkalmazás egyes jellemző eseteinek tárgyalásával és sokoldalú értékelésével hangsúlyozzák és igazolják az új szemlélet gyökeres menedzseri szemléletváltáshoz vezető indokait, tartalmi kérdéseit és elvitathatatlan gyakorlati előnyeit.

Riffer Orsolya könybemutatója
Sipőcz Tamás könyvbemutatója

6.Chadwick: Vezetői számvitel (Panem Könyvkiadó 1999.)

Fülszöveg a könyvhöz: A vezetõi számvitel célja, hogy a vezetõ hatékony és jó döntéseket hozzon. Ehhez szüksége van a szaknyelv alapos ismeretére, az alapelvek és technikák gyakorlati alkalmazására. Tudnia kell, hogy milyen információk állnak rendelkezésére, azokat tudja használni, ugyanakkor tisztában kell lennie azok korlátaival. Ez a könyv ehhez nyújt tömör, igen hasznos ismereteket.

A könyv tartalomjegyzéke

Nagy Katalin könvbemutatója
Tóth Eszter könyvbemutatója

7.Cooper, Robin -; Kaplan, Robert S.: Költség és hatás; Panem-IFUA 2001.

Fülszöveg a könyvhöz: A szakterület két kiválóságának munkája a lehető legjobb forrás a tevékenység alapú költségszámítás (Activity Based Costing) módszertanának tanulmányozásához, megértéséhez és alkalmazásához. A könyv olyan integrált, tudás alapú rendszerek létrehozásával foglalkozik, ami nem csupán adatokat közvetít a vezetők számára, hanem értelmes, tartalmas. a döntések előkészítéséhez nélkülözhetetlen információkat. A szerzők egységes, átfogó rendszerben tárgyalják az elmúlt tizenöt év során a korszerű költséggazdálkodási módszerekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatokat. A legtöbb vállalati vezető már hallott a tevékenység alapú költségszámításról (ABC), a tevékenység alapú irányításról (ABM), a kaizen költségszámításról, a célköltség-számításról vagy nem pénzügyi jellegű teljesítménymérésről. De hogyan illeszthetők össze ezek az újszerű költségszámítási megközelítések? Vajon összeegyeztethetők-e a jelenlegi pénzügyi irányítási rendszerekkel, vagy a szervezeteknek a már meglévő rendszereiket le kell cserélniük új, integrált rendszerekre? A szerzők egyértelmű választ kívánnak adni ezekre a döntő fontosságú kérdésekre. Két alapvető koncepciót vázolnak fel arra vonatkozóan, hogyan válhat a pénzügyi információ a múltbeli események passzív regisztrálásának eszközéből a jövőt befolyásoló, proaktív tényezővé. Bemutatják azt az elméleti áttörést, amely a visszacsatoló jellegű költségszámításból a jövőbe mutató költséggazdálkodásig vezet. Ebben a koncepcióban a költséggazdálkodási és teljesítménymérési rendszerek a stratégiaalkotás és -megvalósítás, valamint a működés fejlesztésének szerves részét képezik. Az elméleti ismereteken túl piacvezető multinacionális cégekről készült esettanulmányok mutatják be, hogy megfelelő költséggazdálkodási és teljesítménymenedzsment-rendszerek létrehozásával és felhasználásával miképpen növelhető a szervezetek teljesítménye és jövedelmezősége. A könyv mindenkinek szól, aki bármilyen szinten és területen részese egy vállalat vezetésének, ezen kívül tankönyvnek is kiváló az egyetemi és a posztgraduális képzésben.

Siegler Zsófia könyvbemutatója
Kele Katalin könyvbemutatója

8.Copeland, Tom -; Koller, Tim -; Murrin Jack: Vállalatértékelés, Panem Könyvkiadó -; Jonh Wiley &

Fülszöveg a könyvhöz: A működő vállalat az értéktárgyak legbonyolultabb fajtája. Számos tényező befolyásolja egy cég értékét, az abban birtokolt tulajdoni részesedés piaci árának alakulását. Ezért különösen fontos szerepe van a megbízható értékelésnek, valamint az értékmaximáló vállalatvezetésnek.

Jövedelemtermelő szervezetként egyetlen vállalatnak sincs stabil, a saját belső tulajdonságaiból törvényszerűen következő, azok által egyértelműen meghatározott, pénzben kifejezhető értéke. Nem ismerünk olyan technikát, amelynek alkalmazásával a vállalat értékét egzakt módon ki lehetne számítani úgy, hogy abban ne kapjanak szerepet becslések, szubjektív értékelések.

A vállalat értékének alakulásában igen nagy szerepe van a belső tulajdonságainak és annak, hogy a cég vezetése hogyan építi, fejleszti és főként hogyan hasznosítja ezeket a tulajdonságokat. A belső tulajdonságok jó menedzselése és kiaknázása mellett számos külső tényező is meghatározó jelentőségű. A vállalat értékelésében elsősorban ezek okozzák a bizonytalanságot, amit jó technikákkal lehet ugyan csökkenteni, képtelenség azonban teljesen kiküszöbölni. Még nehezebb annak előrejelzése, hogy miként alakulnak azok a tényezők, amelyek jelentősen befolyásolhatják az adott vállalat jövőbeni működési feltételeit és eredményét. Az értékmaximáló vállalatvezetés feladata, hogy menedzselje a cég alkalmazkodását e külső tényezőkhöz, s a cég érdekei szerint igyekezzen befolyásolni azok alakulását.

A jó vállalatértékelési módszer alkalmazása nemcsak a tőkepiacon, a vállalati tulajdonhányadok adásvételénél létfontosságú, azt a jó vállalatvezetésnek is készséggé kell fejlesztenie. Menedzselni csak azt lehet, ami megbízhatóan mérhető. Minden jelentős cég vezetése számára meghatározó stratégiai kérdés az érték menedzselése. Ilyen a cégek átstrukturálása, a tevékenységi ágak kiárusítása, illetve felvásárlása, az addig koronagyémántokként kezelt eszközök eladása, vagy éppen az, hogy a cég értékelésében menynyire került előtérbe annak jövőbeni készpénzteremtő képessége.

Az angol Wiley és a magyar Panem Kiadó könyve a vállalatértékelésben és -vezetésben egyaránt jól használható elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kínál. Bemutatja az üzleti stratégiák és az érték közötti kapcsolatot és vele az értékmenedzselés lényegét. Ehhez esettanulmányt is ad. Felvázolja a cash flow jelentőségét az értékmenedzselésben, az értékközpontú vezetés koncepcióját, majd végigvezet az egy üzletággal rendelkező vállalatok értékelésén. Különösen tanulságos egy-egy valódi vállalat értékelésének bemutatása a nyilvánosan hozzáférhető információk alapján.

A továbbiakban rátér a több üzletággal rendelkező vállalatok értékelésére, s ebben olyan fontos és kényes elemekre, mint a cég egyes összetevőinek értékelése. Mindezek logikus kiterjesztéseként foglalkozik a felvásárlások, a fúziók, a vállalatrész-eladások kérdéseivel, és bemutatja egy sikeres fúziós és felvásárlási program lépéseit. Ezt követően talán még nehezebb terepre viszi az innen nyerhető ismeretek felhasználóit: előbb az opcióárazást mutatja be, majd pedig – ínyenceknek, csemegeként – a bankok üzleti értékének meghatározását tárgyalja.

Dr. Kárpáti Tibor, DE bemutató anyaga a könyvhöz

9.Lázár László (2002) Értékek és mértékek. Disszertáció-részlet, BKÁE. -; Szöveggyűjtemény a menedzsment kontroll (controlling) tárgyhoz (2004). BKÁE, Budapest.

Lázár László: Értékek és mértékek PhD értekezészip formátumban
Benkö Zsolt könyvbemutatója

10.Lenkey Miklós: Értékelemzés. Közgazdasági Továbbképző Intézet. 1982.

Fülszöveg a könyvhöz:
A mai rohamosan fejlődő világban alaptörvényként jelenik meg az a tézis, miszerint az a vállalat tud hosszú távon fennmaradni, amelynek nyeresége folyamatosan növekszik. A könyv olyan módszert, teóriát tár elénk, amely ezen elsődleges cél legmagasabb szintű megvalósulását szolgálja. És még ennél is többet…

Mi a különbség az érték elemzése és az értékelemzés végzése között? Milyen hatása lehet az értékelemzésnek a vállalat működésére és jövőjére? Mi jelenti az értékelemzésben az értéket: egy termék, egy ember, egy vállalat? Hogyan kapcsolhatjuk össze a csoportmunka lélektanát az eredményességgel? Milyen ismert módszerek segíthetnek egy projekt/szervezet értékelemzésében? Hogyan képezhetünk megtakarítást hozó funkció-költség párokat?

Ilyen, és ezekhez hasonló, a vállalat életpályájára gyökeresen ható kérdésekre találunk választ Dr. Lenkey Miklós Értékelemzés c. könyvében. A szerzőt méltán nevezhetjük az értékelemzés egyik fő alakjának hazánkban, több neves munkát tudhat magáénak, sőt az egyik legrangosabb értékelemzési díj az ő nevéhez kapcsolódik.

A szerző nem in medias res mutatja be az értékelemzési folyamatot, gondosan építi fel mindazt az elméleti hátteret, amely az értékelemzés eljárásának, hatásának megértéséhez szükséges. Apró részletességgel írja le az értékelemzéshez elengedhetetlen tényezőket: az érték sokszínűségét, az értékelemzés szemléletét, a termelés szerepét, a funkciók és igények kapcsolatát, a költségelemzési technikákat, stb. Sorra veszi azokat a lépéseket, amelyek követésével sikeres és eredményes értékelemzést végezhetünk, de hosszasan tárgyalja az eljárás nemcsak tartalmi, de szellemi-lélektani feltételeit és jellemzőit is.

A könyv tehát sokkal több egyszerű fogalom- és eljárás-magyarázatnál. A szerző minden részletben kitér azokra a trükkökre, azokra az apró, de elengedhetetlen tényezőkre, amelyek szükségesek a megértéshez, sőt, a sikeres értékelemzéshez vezető utat is lerövidíti: 13 tanács formájában fogalmazza meg a sikerhez vezető út kulcsát.

Koppány Márta könyvbemutatója

11.Porter, Michael (1993): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest

Fülszöveg a könyvhöz: Michael Porter Versenystratégia című könyve manapság aktuálisabb Magyarországon, mint volt első magyar nyelvű, 1993-as megjelenése idején. Porter a globális verseny új kihívásaira adott sikeres vállalati, iparági válaszokat elsőként rendszerezte a stratégiai pozíciók, versenytárselemzés, versenyelőnyök stb. fogalmakat bevezetve. Gyakorlatias gondolat- és eszközrendszere a vállalati stratégiaalkotásban maradandónak bizonyult, egyúttal alapját képezi az iparági és regionális klaszterek, helyi innovációs rendszerek fejlesztésének is. Könyve nemcsak az egyetemi oktatásban alkalmazható, hanem az európai és globális versenyben való sikeres helytállás vállalati stratégiájának kidolgozásához is.

Berencsi Balázs könyvbemutatója

12.Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték (Creating Shareholder Value), Alinea Kiadó, Budapest, 2002

Fülszöveg a könyvhöz: A vállalati stratégia végső próbája és egyetlen megbízható mérőszáma az, hogy teremt-e gazdasági értéket a tulajdonosok számára. Alfred Rappaport az üzleti életben klasszikusnak számító könyvében olyan, a gyakorlatban is használható eszköztárral látja el a vezetőket és a befektetőket, amely az átlagosnál magasabb hozam elérését teszi lehetővé. A könyvben bemutatott tulajdonosiérték-szemléletet világszerte széles körben alkalmazzák.

Előszó a magyar kiadáshoz

Gingl Orsolya könyvbemutatója
Kiss Gabriella könyvbemutatója

13.Sveiby K. (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, Budapest

Fülszöveg a könyvhöz: Az első könyv, amely eszközöket kínál az olyan immateriális javak mérésére, mint a kompetens és kreatív alkalmazottak, a szabadalmak, a márkanevek vagy a társaság hírneve. Karl Erik Sveiby számos, való életből vett példa segítségével gyakorlati tanácsokkal szolgál ahhoz, hogyan alakítsunk ki tudásközpontú stratégiát, és megmutatja: – hogyan tárjuk fel az ügyfelek és az alkalmazottak tudását, annak érdekében, hogy minél sikeresebb szervezetet építsünk; – hogyan kezeljük azokat az embereket, akiket gondolkodásuk tesz értékessé, hogyan nyerjünk bevételeket az eszmei javakból; és – miként igazolhatjuk a pénzintézetek előtt kiadóvállalatunk, könyvesboltunk vagy építészeti irodánk értékét. Sveiby a mélyére hatol annak a felszínes megközelítésnek, miszerint “az emberek az első számú értékeink”, s bemutatja, mennyire gyökeresen befolyásolják az immateriális javak a végső pénzügyi eredményt. Tudásmenedzsment Magyarországon címmel Boda György, a KPMG Consulting Kft. World Class Finance részlegének vezető menedzsertanácsadója írt bevezető tanulmányt. Többek közt tárgyalja a magyarországi adaptáció speciális problémáit, és gyorsfényképet ad a magyarországi vállalatok tudásvagyonának alakulásáról a tőzsdei jelzések alapján.

14.Boda György -; Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek KJK-KERSZÖV, 2005.

Fülszöveg a könyvhöz: Harmadszor jelenik meg a KJK-KERSZÖV Kft. kiadásában Boda György és Szlávik Péter könyve, a Kontrolling rendszerek. Nem egyszerű utánnyomásról van szó. A szerzök könyvüket átdolgozták, a könyv a kontrolling fejlődésének legújabb eredményeivel egészült ki. A kiadványban a kontrolling módszertana következetesen az értékalapú vállalatirányítás szempontjai szerint épül fel. A módszertani hátteret jelentő vezetői számvitel kiterjed a nem anyagi folyamatok kontrollingjának irányába, ami a hagyományos kontrolling elhanyagolt területe, így a költségkontrolling és a vállalati vagyon menedzsmentje teljesen új értelmet nyer. Az eszközök és a költségek szétválasztása pontosabbá válik, ami a hatékonyság növelésének fontos feltétele. Egy ponton megmaradtak a régi elvek: a könyv anyaga könnyen értelmezhető, ugyanakkor kellően komplex modellekbe foglalt, amelyek a gyakorlati alkalmazáshoz komoly segítséget nyújtanak. Ezek a modellek a kiadványhoz mellékelt CD-ről letölthetők. A könyv feldolgozására több időt szánó olvasók pedig külön fejezetekbe kigyűjtve találják meg az anyag egyes részleteit.

Nagy Csilla könyvbemutatója
Zimányi Orsolya könyvbemutója

Vélemény, hozzászólás?